Search form

Lokas 4:27

27Bisan si Ilaysa nga karaang propita na Diyos ka bohi pen iza mataed ya mga kagiden nga Yodayo piro wara iza magdazaw ka kanirang mga lawas. Ani hinoon ya intambal naiza si Naman nga taga Siriya. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong kaibahan nga mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index