Search form

Lokas 4:29

29Kamhan mintindeg gazed siran kay bogawen si Hisos dini ka kanirang longsod. Na, ya dapit na kanirang longsod ani ya bobongay. Kamhan imbira niran si Hisos dizan ka kilid na pangpang nga ataas pagdazaw. Kamhan itolod niran kontana si Hisos ngambaba ka pangpang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index