Search form

Lokas 4:3

3Pagkadizan ka ni Satanas kan Hisos nagalaong iza ka pagtintal nga kon iko ya matood nga Maanak na Diyos sogoon mo ya mga bato dazaw mahinang nga makaen kay magabengtasen di gazed iko.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index