Search form

Lokas 4:31

31Pagkakay-an kaiza mindateng si Hisos ka longsod nga Kapirnaom doro ka Galiliya. PagkaSabado kaiza nga tigpahimlay na mga Yodayo minsindo iza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index