Search form

Lokas 4:36

36Kamhan nabereng gazed ya mga naneleng. Namaglaong siran nga labaw gazed ka gahem ya pagpanaba ni Hisos! Bisan ya mga maonga antoo baza siran ka toong sogo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index