Search form

Lokas 4:38

38Na, kamhan di ya pagsingba ni Hisos agon minkaro iza ka lagkaw ni Simon. Na, ya bozag nga ogangan ni Simon imbangkag gazed iza. Kamhan minhangzo siran kan Hisos dazaw tabangan iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index