Search form

Lokas 4:40

40Pagkadelem ka kaiza impaarani na mga tao kan Hisos ya mga mataed nga tao nga nagaanget ka mga klasi nga mga masakit. Impandampa ni Hisos ya kanirang mga lawas. Kamhan nabahaw matood ya kanirang mga lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index