Search form

Lokas 4:41

41Impalogwa isab naiza ya mga maonga ka mga tao. Paglogwa niran minsinggit siran nga iko ya Maanak na Diyos! Piro minbaheg iza kaniran. Kamhan diri togotan ka pagpanaba kay mahagdam siran nga iza si Kristo nga pinili na Diyos. Ani ini ya pagtabang ni Hisos ka mga tao ka dizan pen iza ka lagkaw ni Simon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index