Search form

Lokas 4:43

43Minsambag iza nga kinahanglan doro ka mga iba nga longsod anwali pen hao ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao kay ani ya tood na Diyos ka pagpakarimbaba kanao ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index