Search form

Lokas 4:5

5Pagkakamhan kaiza impaiba ni Satanas si Hisos ngandaked ka poro na bobong nga ataas pagdazaw. Kamhan madali ya pagpaseleng ni Satanas kan Hisos ka tanang mga longsod dini ka haloag nga kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index