Search form

Lokas 4:8

8Minsambag si Hisos nga diri hao ansogot kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya Ginoo nga kamazong Diyos iza gazed ya sazaen mazo. Iza sab ya kamazong alagaden, waray lain.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index