Search form

Lokas 4:9

9Pagkakamhan kaiza impaiba ni Satanas pag-otro si Hisos ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan in-ated iza ngandaked ka taway na binobongan nga dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minlaong si Satanas kan Hisos nga kon matood pen nga ikoy Maanak na Diyos emempag iko ngambaba ka lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index