Search form

Lokas 5

1May isang aldaw nga dizan si Hisos ka baybazen na danaw nga Ganasarit. Masara gazed nga kataed ya mga tao nga minheet kay ampanalinga siran ka sindo nga garing ka Diyos. 2Kamhan dizan ka baybazen nakita ni Hisos ya dowang bolos nga baloto kay inbilin na mga mang-isdaay kay namaghogas pen siran ka mga lazà. 3Kamhan minleen si Hisos ka baloto ni Simon. Kamhan minhangzo iza kan Simon ka pagpasibogsibog dizan ka sapa kay anlo-to iza pagsindo pen naiza ka mga tao.

4Pagkakamhan naiza pagsindo kaniran minlaong iza kan Simon nga palawed kamo. Kamhan itaktak mazo ya kamazong lazà kay mataed ya isda dakoza kaiza. 5Minsambag si Simon nga Maistro, kazinang kahabzen waray heneng nami ka pagpangisda. Kamhan wara gazed tarai ya kanaming lazà. Piro kon somogot ko kanami, managat kami pag-isab.

6Na, pagpanagat niran pag-isab mataed matood ya isda. Magisi kontana ya kanirang lazà kay masara gazed nga kabeg-at ya pagbira. 7Agon minhawag siran ka mga iba dizan ka lain baloto dazaw antabang. Pagdateng niran inpono gazed niran ya dowang baloto agon hapit di siran malened. 8Pagpakakita ka ni Simon Pidro ka inhinang ni Hisos minlohod dazon iza ka paahan ni Hisos daw minlaong nga Ginoo, madazaw gazed iko. Maonga gazed hao agon pomanaw ko dini kanao. 9Ani ini ya toong inlaong kay nabereng gazed iza daw ya toong mga iba ka kanirang inlazà. 10Nabereng isab ya mga maanak ni Sibidiyo nga si Santiago daw si Howan nga mga iba ni Simon ka pagpangisda. Kamhan minsambag si Hisos kan Simon nga diri ko magkahaldek kay sokad koman antoldo hao kanmo dazaw mahagdam ko ka pagpasakop ka mga tao kanao singed ka pagpanlazà mo ka mga isda. 11Kamhan mingozod siran ka kanirang mga baloto dizan ka baybazen. Kamhan imbizaan niran ya tanan kay an-iba gazed siran kan Hisos.

12Na, may isang aldaw ka dizan pen si Hisos ka isang longsod insogat naiza ya tao nga masarang kagid. Pagpakakita naiza kan Hisos minlohod iza ka toong paahan. Minhangzo iza nga nagalaong nga Sinyor, kon somogot ko ka pagpangamozo nao kanmo dazawen mo ya kanaong masakit. 13Kamhan inhogam iza ni Hisos daw nagalaong nga Loy, ansogot hao. Nawara di ya masakit ka kanmong lawas. Kamhan nadazaw di matood ya toong lawas. 14Kamhan minsogo si Hisos nga nagalaong nga diri ko magpanan-og ka mga tao ka inhinang o kanmo. Pomanaw ko naa ngaro ka pari. Magpakita ko ka kanmong lawas diton. Kamhan magtoman ko ka balaed ni Moysis ka paghalad kay dazaw magmatood ya mga kataohan nga nawaraan di ko ka kanmong kagid. 15Kamhan bisan diri ansogot si Hisos, impanan-og di hinoon ya toong inhinang dizan ka mga mataed nga tao. Kamhan masara gazed nga kataed ya tao nga mintipon dizan kan Hisos kay maazak siran pagpanalinga ka toong mga panaba. Anpatambal sab siran ka kanirang mga masakit 16piro minpanaw hinoa si Hisos ngaro ka waray tao kay ampangamozo iza ka Diyos.

17Na, may isang aldaw nga nagasindo pen si Hisos ka mga tao pag-isab. Kamhan dakoza kaiza namaglo-to ya mga Parasiyo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Garing siran ka tanan mga longsod ka Galiliya daw Yoda daw ya siyodad nga Hirosalem. Kamhan ya gahem na Diyos dizan iton kan Hisos ka pagdazaw ka mga masakiten nga tao.

18Na, ka nagasindo pen iza kaniran may mga mindateng nga namaglahong ka tao nga diri mahingas ya lawas. Kamhan pabentagen kontana dizan ka pag-atobang kan Hisos. 19Piro masiet gazed ya pirtahan ka tao agon minpanik siran ka hagdan ngandaked ka malakbang nga atep. Pagpakaboslot ka niran ka atep nga tenged ni Hisos intonton niran ya bowahan nga inbentagan na paralitiko. 20Pagpakakita ka ni Hisos ka inhinang niran mahagdam iza nga minsarig gazed siran kanangiza ka pagbahaw kaiton nga tao. Kamhan minlaong iza ka nabedlay nga Loy, impasaylo di nao ya kanmong mga sala.

21Pagpakabati ka na mga Parasiyo daw ya mga maistro ka inlaong ni Hisos ka paralitiko minlaong siran ka kanirang hena-hena nga garboso gazed si Hisos pagbakak nga iza ya Diyos kay ya Diyos ani ya may gahem ka pagpasaylo ka mga sala.

22Mahagdam dazon si Hisos nga maonga ya kanirang hena-hena agon nangotana iza nga kay ono sa nga malain sa ya kamazong hena-hena kanao? 23Dini ka paralitiko singed ka masazon ya pagpasaylo ka toong mga sala kay diri mazo makita kon dizan pen ya toong mga sala kon wara di. Piro malised ya pagdazaw ka toong lawas kay makita dazon kon madazaw di iton kon diri pen. 24Koman ipakilala nao kamazo nga may gahem nao ka pagpasaylo ka mga sala na bisan sin-o nga tao kay hao gazed ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Kamhan minsogo si Hisos ka paralitiko nga bomangon di ko. Lokoton di mo ya bentagan mo. Om-oli ko ngaro ka lagkaw mo. 25Kamhan minbangon matood ya paralitiko daw minhipid dazon iza ka toong bentagan. Pagpanaw naiza ngaro ka toong lagkaw insaza gazed naiza ya Diyos. 26Kamhan nabereng gazed ya tanan mga tao kay madazaw gazed ya inhinang ni Hisos. Insaza gazed niran ya Diyos daw nagalaong nga wara sa sokad ya nakitan nami nga singed kaini.

27Pagkakamhan kaiza minpanaw si Hisos. Kamhan min-azi iza dizan ka opisina nga bayranan ka mga bohis na mga karga. Kamhan ya magsokotay ka mga bohis nga inngaranan kan Matiyo ani ya nakitan ni Hisos kay nagalo-to iza dizan ka toong opisina. Kamhan minlaong si Hisos kan Libi nga somakop ko kanao. 28Kamhan mintindeg si Libi. Impamizaan naiza ya tanan kay an-iba iza kan Hisos.

29Pagkakamhan kaiza dizan ka lagkaw min-andam si Libi ka dakolang kombiti kay ampakaen iza kan Hisos. Kamhan may mga mataed nga magsokotay singed kan Libi daw ya mga iba peng tao namagsaro kaniran. 30Ka nagakaen pen sirang tanan impaniidan siran na mga Parasiyo daw ya mga iba nga maistro nga hopaw ka lamang ya kanirang pagtoo. Kamhan nagamahay siran ka mga sakop ni Hisos nga nagalaong nga kay ono sa kamo nga minsaro sa kamo daw ya mga magsokotay daw mga salaan nga tao? Ani ini ya pangotana niran kay ya batasan na mga magsokotay ka bohis onay oswagan ya bohis.

31Minsambag si Hisos kaniran nga pamolinged ini nga ya mga tao nga madazaw ya lawas wara siran magpatambal basta kay ya mga masakiten. 32Kamhan wara hao magkarini ka pagtabang ka mga matadeng nga tao basta kay ya mga makasasala dazaw anhinelsel siran ka kanirang mga sala.

33Kamhan minlaong ya mga Parasiyo kan Hisos nga ya batasan na mga sakop ni Howan nga Magbenzagay daw ya kanaming mga sakop onay siran nga nagatoman ka batasan ka pag-anget ka makaen dazaw ampangamozo siran ka Diyos. Kamhan nabereng kami kay ya kamazong mga sakop nagakaen siran daw nagainem. 34Minsambag si Hisos pagpamolinged nga ya kanaong kasakopan singed siran ka mga magkombitihay. Kamhan dizan kaniran hao ya singed ka banahen agon ka dini pen hao kaniran diri siran an-anget ka makaen. 35Piro may tirmino nga kaw-en hao garing ka kanaong mga sakop anipen omanget siran ka makaen kay mabeg-at ya kanirang hinawa.

36Wani ya pamolinged dazaw mahagdam kamo nga ya kanaong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo kay ya kanaong sindo singed iton ka bag-ong panapton. Kamhan ya mga balaed na mga Yodayo singed iton ka bado nga nadonot di. Na, pagtopak nita ka nadonot nga bado diri di gamiten ya bag-ong panapton kay basi kay-an ka paglaba ka bado ankezes ya itopakay nga bag-ong panapton. Kamhan magakagisi ya daan bado pagdobli. 37Bisan ya bag-ong bino nga magabora pen diri ihalin ka daan len-anan nga kindal na kanding kay kon begketen ya ba-ba na len-anan magisi gazed iton. Kamhan an-awas ya bino daw kanogon sab ya len-anan nga magisi. 38Agon gamiten gazed ya bag-ong len-anan. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka mga tao dazaw mahagdam siran nga ya toong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo.

39Antiwas pen hao pagpamolinged kamazo. Ya mga balaed na mga Yodayo singed iton ka daan bino. Kamhan ya kanaong sindo singed iton ka bag-ong bino. Ya tao nga naanad pag-inem ka daan bino diri iza an-angay ka bag-ong bino kay magalaong iza nga ya daan bino ani ya madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index