Search form

Lokas 5:1

1May isang aldaw nga dizan si Hisos ka baybazen na danaw nga Ganasarit. Masara gazed nga kataed ya mga tao nga minheet kay ampanalinga siran ka sindo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index