Search form

Lokas 5:10

10Nabereng isab ya mga maanak ni Sibidiyo nga si Santiago daw si Howan nga mga iba ni Simon ka pagpangisda. Kamhan minsambag si Hisos kan Simon nga diri ko magkahaldek kay sokad koman antoldo hao kanmo dazaw mahagdam ko ka pagpasakop ka mga tao kanao singed ka pagpanlazà mo ka mga isda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index