Search form

Lokas 5:14

14Kamhan minsogo si Hisos nga nagalaong nga diri ko magpanan-og ka mga tao ka inhinang o kanmo. Pomanaw ko naa ngaro ka pari. Magpakita ko ka kanmong lawas diton. Kamhan magtoman ko ka balaed ni Moysis ka paghalad kay dazaw magmatood ya mga kataohan nga nawaraan di ko ka kanmong kagid.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index