Search form

Lokas 5:17

17Na, may isang aldaw nga nagasindo pen si Hisos ka mga tao pag-isab. Kamhan dakoza kaiza namaglo-to ya mga Parasiyo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Garing siran ka tanan mga longsod ka Galiliya daw Yoda daw ya siyodad nga Hirosalem. Kamhan ya gahem na Diyos dizan iton kan Hisos ka pagdazaw ka mga masakiten nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index