Search form

Lokas 5:18

18Na, ka nagasindo pen iza kaniran may mga mindateng nga namaglahong ka tao nga diri mahingas ya lawas. Kamhan pabentagen kontana dizan ka pag-atobang kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index