Search form

Lokas 5:2

2Kamhan dizan ka baybazen nakita ni Hisos ya dowang bolos nga baloto kay inbilin na mga mang-isdaay kay namaghogas pen siran ka mga lazà.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index