Search form

Lokas 5:20

20Pagpakakita ka ni Hisos ka inhinang niran mahagdam iza nga minsarig gazed siran kanangiza ka pagbahaw kaiton nga tao. Kamhan minlaong iza ka nabedlay nga Loy, impasaylo di nao ya kanmong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index