Search form

Lokas 5:22

22Mahagdam dazon si Hisos nga maonga ya kanirang hena-hena agon nangotana iza nga kay ono sa nga malain sa ya kamazong hena-hena kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index