Search form

Lokas 5:25

25Kamhan minbangon matood ya paralitiko daw minhipid dazon iza ka toong bentagan. Pagpanaw naiza ngaro ka toong lagkaw insaza gazed naiza ya Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index