Search form

Lokas 5:26

26Kamhan nabereng gazed ya tanan mga tao kay madazaw gazed ya inhinang ni Hisos. Insaza gazed niran ya Diyos daw nagalaong nga wara sa sokad ya nakitan nami nga singed kaini.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index