Search form

Lokas 5:27

27Pagkakamhan kaiza minpanaw si Hisos. Kamhan min-azi iza dizan ka opisina nga bayranan ka mga bohis na mga karga. Kamhan ya magsokotay ka mga bohis nga inngaranan kan Matiyo ani ya nakitan ni Hisos kay nagalo-to iza dizan ka toong opisina. Kamhan minlaong si Hisos kan Libi nga somakop ko kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index