Search form

Lokas 5:29

29Pagkakamhan kaiza dizan ka lagkaw min-andam si Libi ka dakolang kombiti kay ampakaen iza kan Hisos. Kamhan may mga mataed nga magsokotay singed kan Libi daw ya mga iba peng tao namagsaro kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index