Search form

Lokas 5:3

3Kamhan minleen si Hisos ka baloto ni Simon. Kamhan minhangzo iza kan Simon ka pagpasibogsibog dizan ka sapa kay anlo-to iza pagsindo pen naiza ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index