Search form

Lokas 5:30

30Ka nagakaen pen sirang tanan impaniidan siran na mga Parasiyo daw ya mga iba nga maistro nga hopaw ka lamang ya kanirang pagtoo. Kamhan nagamahay siran ka mga sakop ni Hisos nga nagalaong nga kay ono sa kamo nga minsaro sa kamo daw ya mga magsokotay daw mga salaan nga tao? Ani ini ya pangotana niran kay ya batasan na mga magsokotay ka bohis onay oswagan ya bohis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index