Search form

Lokas 5:32

32Kamhan wara hao magkarini ka pagtabang ka mga matadeng nga tao basta kay ya mga makasasala dazaw anhinelsel siran ka kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index