Search form

Lokas 5:38

38Agon gamiten gazed ya bag-ong len-anan. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka mga tao dazaw mahagdam siran nga ya toong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index