Search form

Lokas 5:8

8Pagpakakita ka ni Simon Pidro ka inhinang ni Hisos minlohod dazon iza ka paahan ni Hisos daw minlaong nga Ginoo, madazaw gazed iko. Maonga gazed hao agon pomanaw ko dini kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index