Search form

Lokas 6

1May isang Sabado dizan ka homazan nagaazi si Hisos. Na, ya Sabado ani ya tigpahimlay na mga Yodayo. Pag-azi ni Hisos dizan nagapangitlo ya toong mga sakop ka homay daw nagapangorokoso. Kamhan kanen niran. 2Pagpakapaniid ka na mga Parasiyo kanin Hisos minbaheg siran nga nagalaong nga minlapas gazed ya kanmong mga sakop ka balaed na Diyos kay koman nga tigpahimlay min-ani siran ka homay. 3Minsambag si Hisos nga mahagdam kamo daan ka inhinang ni Dabid nga karaang tao na mga Yodayo. Kawandini pen imbengtas iza daw ya toong kaibahan kay inlopog siran na kanirang mga kaaway. 4Agon pagdateng niran ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos minkaen si Dabid ka tinapay nga inhalad na mga Yodayo ka Diyos. Kamhan minpakaen iza ka toong kaibahan. Minlapas matood sin Dabid ka kantang balaed kay ya mga pari anikay ankaen kitong mga tinapay. Piro wara sin Dabid makasala ka Diyos kay nagalised siran ka kabengtas. 5Labaw pen ya gahem nao ka gahem ni Dabid kay minhon-a hao ka bisan sin-o nga mahon-ang tao agon hao ya ambeet kon ono ya madazaw nga hinang na tao ka aldaw nga tigpahimlay. Ani ini ya sambag ni Hisos ka mga Parasiyo.

6May isa pen nga ka Sabado nga minseled gihapon si Hisos ka singbahan na mga Yodayo kay ansindo iza ka mga tao. Dizan disab may tao nga diri mahingas ya pikas nga toong alima. 7Kamhan ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo nagapaniid gazed siran kan Hisos kay kon dazawen naiza ya alima naiton nga tao awazen niran kay singed ka antarabaho iza koman nga aldaw nga tigpahimlay. 8Mahagdam si Hisos ka kanirang hena-hena agon minlaong iza ka tao nga komarini ko naa. Tomindeg ko naa dini ka tenga. Kamhan mintoo dazon ya tao. 9Kamhan nangotana si Hisos ka mga Parasiyo nagalaong nga ya balaed na Diyos mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay daw itogot ka pagkalooy ka tao kon itogot ka pagdaet ka tao? 10Pagseleng ni Hisos kanirang tanan minsogo iza ka tao nga Loy, henaten mo ya kanmong alima. Kamhan inhenat matood naiza ya toong alima. Kamhan minbalik dazon ya kabaskeg na toong alima singed ka karig-en na isang alima. 11Kamhan nazehet gazed ya mga Parasiyo kan Hisos. Namagsabotsabot dazon siran nga patazen niran si Hisos.

12Pagkakamhan kaiza minkandaked si Hisos ka kilid na bobong kay ampangamozo iza ka Diyos. Wara iza magheneng pagpangamozo kaiza nga kahabzen. 13Pagkaaldaw kaiza inpatipon naiza ya toong mga sakop kay pilien naiza ya napolo may dowang ka tao nga toong mga sinarigan. Na, ya ngaran na mga sinarigan ani ya apostolis. 14Ya primiro ani si Simon nga indagnazan naiza kan Pidro. Sonod si Andris nga toong manghod. Kamhan ya maglomon nga si Santiago daw si Howan. Kamhan si Pilipo daw si Bartolomi 15daw si Matiyo daw si Tomas daw si Santiago nga maanak ni Alpiyo. Kamhan si Simon nga masinopaken ka hari nga Romanhon. 16Kamhan si Hodas nga maanak ni Santiago daw si Hodas nga taga Kariyoti ani ya an-edlaw kan Hisos. Ani ini ya mga ngaran na mga sinarigan ni Hisos nga napolo may dowa siran.

17Na, pagkakamhan ni Hisos pagpili kaniran min-iba iza kaniran paglegsad. Pagdateng naiza ngambaba ka patag minheneng iza kay mintipon dizan ya mga iba nga sakop naiza nga mataed siran. Kamhan masara gazed nga kataed ya mga tao dizan. Garing siran ka mga tanan dapit ka Yoda daw ya siyodad nga Hirosalem daw ya baybazen na dagat tenged ka longsod nga Tiro daw Sidon kay anpanalinga siran ka mga panaba ni Hisos. Ampatambal isab siran ka kanirang mga masakit. 18Kamhan mindazaw iza ka mga tao nga imboang na mga maonga. 19Antoldok kontana sirang tanan kan Hisos kay dakola ya toong gahem ka pagpabahaw kanirang tanan.

20Kamhan minseleng si Hisos ka toong mga sakop daw nagalaong nga kamo nga kanaong mga sakop, masazaen kamo nga mga pobri kay mahatagan kamo na Diyos ka mga madazaw kay iza ya insakopan mazo. 21Masazaen kamo kon inbengtas kamo koman kay bosogon kamo kay-an. Masazaen kamo nga nagahaza koman kay ankatawa ka kamo kay-an. 22Masazaen kamo kon nagakontara daw nagabiza daw nagabetangbetang ya mga tao kamazo kay hao ya insakopan mazo. 23Magsaza kamo kon maazihan mazo ini. Magsazaw kamo ka kasaza kay dakola ya primyo nga in-andam para kamazo daked ka langit. Kay bisan ya mga karaang propita na Diyos nga minhon-a kamazo, siran gihapon indaegdaeg na mga kaapoan na mga mindaegdaeg kamazo.

24Kamhan kamo nga wili ya kamazong hena-hena ka kamazong kowarta, magalised kamo kay-an kay koman ka lamang ya kamazong kasaza. 25Nangabosog di kamo koman piro magabengtasen kamo kay-an. Dakola ya kasaza mazo koman piro magahaza gazed kamo kay-an. 26Kamo nga mga insaza na mga tao magalised kamo kay-an kay bisan ya mga karaang propita nga bakaken, insaza gihapon siran na mga kaapoan na mga minsaza kamazo.

27Manalinga kamo kanao nga azaken mazo ya kamazong mga kaaway. Dizan ka mga nagakontara kamazo hinangen mazo ya madazaw. 28Kon andaetdaet ya tao kamazo pagpanaba magsambag kamo ka madazaw. Kon ambetangbetang ya tao kamazo magtabang kamo kanangiza ka pag-ampo ka Diyos. 29Kon ansampalo ya tao ka pikas nga pisngi mo ihatag mo hinoon ya isang pikas nga pisngi mo. Bisan kawsahan ko kamhan ya ipabazad ani ya kanmong bado idogang pen ya paghatag ka habel mo. 30Bisan sin-o ya anpakitabang kamazo tagi iza. Kon kawaten ya mga betang mazo diri mazo pagbawien. 31Magbatasan kamo ka mga iba nga tao singed ka batasan nga in-azakan mazo garing kaniran. 32Kon anikay pagaazakan mazo ya mga nagakaangay kamazo, diri gazed kamo mahatagan na Diyos ka primyo daked ka langit. Kay bisan ya mga tao nga diri ankilala ka Diyos siran gihapon ya an-angay ka mga nagaangay kaniran. 33Kon anbales kamo ka madazaw dizan ka mga nagaangay kamazo waray primyo mazo kay anika sab ya batasan na mga diri ankilala ka Diyos. 34Kon anpaotang kamo ka mga tao nga an-impas kamazo waray primyo mazo kay anika sab ya batasan na mga tao nga diri ankilala ka Diyos. 35Mag-angay kamo ka kamazong mga kaaway. Diri kamo magbales ka maonga. Magtabang kamo kaniran bisan wara siran magtabang kamazo dazaw ipakita mazo nga kamo ya mga maanak na Diyos nga pinakalabaw. Kamhan dakola ya primyo kamazo kay madazaw ya batasan na Diyos ka tanan mga tao bisan maonga siran daw wara magpasalamat kanangiza. 36Agon kaloy-an mazo ya bisan sin-o nga tao singed ka pagkalooy na Ama mazo kaniran.

37Diri kamo maghokom ka iba nga tao. Kamhan diri kamo hokman na Diyos. Diri kamo maghena-hena ka iba nga tao nga silotan iza na Diyos. Kamhan diri kamo silotan na Diyos. Magpasaylo kamo ka sazep na tao kamazo. Kamhan pasaylohon kamo na Diyos. 38Homatag kamo ka mga mataed nga tao dazaw balsan kamo na Diyos. Ya hatag naiza kamazo singed iton ka isang ka gantang nga pono gazed ka begas daw pasobrahan pen. Kon dakola ya kamazong hatag balsan kamo ka kadakola. Kon geramay ya kamazong hatag balsan kamo ka geramay.

39Minpamolinged isab si Hisos kaniran nga nagalaong nga ya nabota nga tao daw anhabit iza ka ibang tao nga nabota dazaw antabang ka pagpanaw? Diri. Kay kon ampanaw siran dizan ka dalan maholog gazed sirang dowa dalem ka teheb. 40Kon gosto ya maistro nga madazaw ya batasan na mga antoon, primiro paniidan na maistro ya toong kaogaringeng batasan. Kay ya mga antoon kon makamhan siran pagtoon ya kanirang batasan daw ya batasan na maistro mag-anika iton.

41Na, wani ya pamolinged mahitenged ka tao nga nagaazak ka pagpangita ka sazep dizan ka iba nga tao. Ya sala na tao nga nagapangita ka sazep singed iton ka toroso dizan ka mata. Kamhan ya sazep na tao nga inpangitan singed iton ka geramay nga poling dizan ka mata. Kamhan singed ka nabota ya tao nga nagapangita ka sazep kay silaong naiza nga waray sala naiza. 42Na, onhon sa naiza pagkawa ka geramay nga poling dizan ka mata na iba nga tao kon may toroso dini ka toong mata? Ka primiro pen magbiza iza ka pagpagarbo ka toong batasan, anipen makatabang iza kaiton nga tao pagpabiza ka sala.

43Ya liwaan nga waray kasakit mamonga iton ka madazaw nga bonga. Ya liwaan nga masakiten diri mamonga ka madazaw nga bonga. 44Paniidan mazo ya bonga na liwaan kay ani ya timaan ka kahimtang na liwaan. Kay diri mamonga ya makahilo ka madazaw nga protas. 45Singed iton ka tao kay kon magazon ya hena-hena na tao magazon isab ya panaba na tao. Piro kon maonga ya hena-hena na tao maonga isab ya panaba na tao. Kay bisan ono ya panaba na tao garing iton ka toong hena-hena.

46Kay ono sa nga magasabi sa kamo kanao nga Ginoo, Ginoo, kamhan wara kamo magtoman ka kanaong sogo kamazo? 47Pamolinged ini nga bisan sin-o ya nanalinga ka kanaong mga panaba kamhan tomanen naiza singed iza 48ka tao nga minlagkaw dizan ka lopa nga madazaw ogdokan. Ararem isab ya pagteheb naiza ka toong mga ogdok. Pagkakamhan naiza paglagkaw minbaha ya sapa. Pag-azi ka na sapa dizan ka toong lagkaw diri madeeg iton kay marig-en gazed ya in-ogdokan. 49Kamhan ya tao nga diri antoman ka kanaong mga panaba singed iza ka tao nga minlagkaw dizan ka lopa nga mahetek. Kamhan diri sab kon ararem ya pag-ogdok naiza. Pagbaha ka na sapa daw pag-azi ka na sapa dizan ka toong lagkaw nadeeg dazon iton kay diri kon marig-en ya ogdok. Nageba dazon ya toong lagkaw. Ani ini ya sindo ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index