Search form

Lokas 6:1

1May isang Sabado dizan ka homazan nagaazi si Hisos. Na, ya Sabado ani ya tigpahimlay na mga Yodayo. Pag-azi ni Hisos dizan nagapangitlo ya toong mga sakop ka homay daw nagapangorokoso. Kamhan kanen niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index