Search form

Lokas 6:13

13Pagkaaldaw kaiza inpatipon naiza ya toong mga sakop kay pilien naiza ya napolo may dowang ka tao nga toong mga sinarigan. Na, ya ngaran na mga sinarigan ani ya apostolis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index