Search form

Lokas 6:14

14Ya primiro ani si Simon nga indagnazan naiza kan Pidro. Sonod si Andris nga toong manghod. Kamhan ya maglomon nga si Santiago daw si Howan. Kamhan si Pilipo daw si Bartolomi

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index