Search form

Lokas 6:16

16Kamhan si Hodas nga maanak ni Santiago daw si Hodas nga taga Kariyoti ani ya an-edlaw kan Hisos. Ani ini ya mga ngaran na mga sinarigan ni Hisos nga napolo may dowa siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index