Search form

Lokas 6:2

2Pagpakapaniid ka na mga Parasiyo kanin Hisos minbaheg siran nga nagalaong nga minlapas gazed ya kanmong mga sakop ka balaed na Diyos kay koman nga tigpahimlay min-ani siran ka homay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index