Search form

Lokas 6:20

20Kamhan minseleng si Hisos ka toong mga sakop daw nagalaong nga kamo nga kanaong mga sakop, masazaen kamo nga mga pobri kay mahatagan kamo na Diyos ka mga madazaw kay iza ya insakopan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index