Search form

Lokas 6:23

23Magsaza kamo kon maazihan mazo ini. Magsazaw kamo ka kasaza kay dakola ya primyo nga in-andam para kamazo daked ka langit. Kay bisan ya mga karaang propita na Diyos nga minhon-a kamazo, siran gihapon indaegdaeg na mga kaapoan na mga mindaegdaeg kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index