Search form

Lokas 6:32

32Kon anikay pagaazakan mazo ya mga nagakaangay kamazo, diri gazed kamo mahatagan na Diyos ka primyo daked ka langit. Kay bisan ya mga tao nga diri ankilala ka Diyos siran gihapon ya an-angay ka mga nagaangay kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index