Search form

Lokas 6:35

35Mag-angay kamo ka kamazong mga kaaway. Diri kamo magbales ka maonga. Magtabang kamo kaniran bisan wara siran magtabang kamazo dazaw ipakita mazo nga kamo ya mga maanak na Diyos nga pinakalabaw. Kamhan dakola ya primyo kamazo kay madazaw ya batasan na Diyos ka tanan mga tao bisan maonga siran daw wara magpasalamat kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index