Search form

Lokas 6:38

38Homatag kamo ka mga mataed nga tao dazaw balsan kamo na Diyos. Ya hatag naiza kamazo singed iton ka isang ka gantang nga pono gazed ka begas daw pasobrahan pen. Kon dakola ya kamazong hatag balsan kamo ka kadakola. Kon geramay ya kamazong hatag balsan kamo ka geramay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index