Search form

Lokas 6:39

39Minpamolinged isab si Hisos kaniran nga nagalaong nga ya nabota nga tao daw anhabit iza ka ibang tao nga nabota dazaw antabang ka pagpanaw? Diri. Kay kon ampanaw siran dizan ka dalan maholog gazed sirang dowa dalem ka teheb.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index