Search form

Lokas 6:4

4Agon pagdateng niran ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos minkaen si Dabid ka tinapay nga inhalad na mga Yodayo ka Diyos. Kamhan minpakaen iza ka toong kaibahan. Minlapas matood sin Dabid ka kantang balaed kay ya mga pari anikay ankaen kitong mga tinapay. Piro wara sin Dabid makasala ka Diyos kay nagalised siran ka kabengtas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index