Search form

Lokas 6:41

41Na, wani ya pamolinged mahitenged ka tao nga nagaazak ka pagpangita ka sazep dizan ka iba nga tao. Ya sala na tao nga nagapangita ka sazep singed iton ka toroso dizan ka mata. Kamhan ya sazep na tao nga inpangitan singed iton ka geramay nga poling dizan ka mata. Kamhan singed ka nabota ya tao nga nagapangita ka sazep kay silaong naiza nga waray sala naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index