Search form

Lokas 6:42

42Na, onhon sa naiza pagkawa ka geramay nga poling dizan ka mata na iba nga tao kon may toroso dini ka toong mata? Ka primiro pen magbiza iza ka pagpagarbo ka toong batasan, anipen makatabang iza kaiton nga tao pagpabiza ka sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index