Search form

Lokas 6:48

48ka tao nga minlagkaw dizan ka lopa nga madazaw ogdokan. Ararem isab ya pagteheb naiza ka toong mga ogdok. Pagkakamhan naiza paglagkaw minbaha ya sapa. Pag-azi ka na sapa dizan ka toong lagkaw diri madeeg iton kay marig-en gazed ya in-ogdokan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index