Search form

Lokas 6:49

49Kamhan ya tao nga diri antoman ka kanaong mga panaba singed iza ka tao nga minlagkaw dizan ka lopa nga mahetek. Kamhan diri sab kon ararem ya pag-ogdok naiza. Pagbaha ka na sapa daw pag-azi ka na sapa dizan ka toong lagkaw nadeeg dazon iton kay diri kon marig-en ya ogdok. Nageba dazon ya toong lagkaw. Ani ini ya sindo ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index