Search form

Lokas 6:5

5Labaw pen ya gahem nao ka gahem ni Dabid kay minhon-a hao ka bisan sin-o nga mahon-ang tao agon hao ya ambeet kon ono ya madazaw nga hinang na tao ka aldaw nga tigpahimlay. Ani ini ya sambag ni Hisos ka mga Parasiyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index