Search form

Lokas 6:6

6May isa pen nga ka Sabado nga minseled gihapon si Hisos ka singbahan na mga Yodayo kay ansindo iza ka mga tao. Dizan disab may tao nga diri mahingas ya pikas nga toong alima.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index