Search form

Lokas 6:7

7Kamhan ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo nagapaniid gazed siran kan Hisos kay kon dazawen naiza ya alima naiton nga tao awazen niran kay singed ka antarabaho iza koman nga aldaw nga tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index